numer 85

Czasopismo Niepodległość i Pamięć wydawane jest systematycznie, zgodnie z założeniami, a także wnioskami o dofi nansowanie kierowanymi do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-rodowego i Sportu oraz do Samorządu Województwa Mazowieckiego
Czasopismo Niepodległość i Pamięć wydawane jest systematycznie, zgodnie z założeniami, a także wnioskami o dofi nansowanie kierowanymi do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-rodowego i Sportu oraz do Samorządu Województwa Mazowieckiego

Wydawnictwo Muzeum Niepodległości w Warszawie

Wydawca czasopisma

Niepodległość i Pamięć"

Czasopismo Niepodległość i Pamięć wydawane jest systematycznie, zgodnie z założeniami, a także wnioskami o dofi nansowanie kierowanymi do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-rodowego i Sportu oraz do Samorządu Województwa Mazowieckiego
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Czasopismo Niepodległość i Pamięć wydawane jest systematycznie, zgodnie z założeniami, a także wnioskami o dofi nansowanie kierowanymi do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-rodowego i Sportu oraz do Samorządu Województwa Mazowieckiego
Czasopismo Niepodległość i Pamięć wydawane jest systematycznie, zgodnie z założeniami, a także wnioskami o dofi nansowanie kierowanymi do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-rodowego i Sportu oraz do Samorządu Województwa Mazowieckiego

Muzeum Niepodległości w Warszawie 

Aleja "Solidarności" 62, 00-240 Warszawa

Szanowni Państwo miło nam poinformować, iż Eksperci Index Copernicus wyznaczyli dla ,,Niepodległość i Pamięć” wartość wskaźnika Index Copernicus Value – ICV za rok 2022 w wysokości 62,46 pkt. Tym samym czasopismo zostało po raz pierwszy zaindeksowane na liście czasopism naukowych ICI JOURNALS MASTER LIST 2022

numer 86

Nr. 83 pdf

Nr. 82 pdf

Nr. 81 pdf

Nr. 80 pdf

Nr. 79 pdf

Nr. 78 pdf

Nr. 77 pdf

Nr. 76 pdf

Nr. 75 pdf

Nr. 74 pdf

spis treści oraz poszczególne artykuły do pobrania

Nr. 73 pdf

Nr. 71 pdf

Nr. 72 pdf

Nr. 70 pdf

Nr. 69 pdf

Nr. 68 pdf

Nr. 67 pdf

Nr. 66 pdf

Numery Archiwalne Niepodległość i Pamięć" 

   dostępne także: http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/503/ oraz http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra

 

Formularz recenzji artykułu oddanego do Niepodległość
i Pamięć 

Prawa autorskie  

wzór umowy

Formularz wstępnego przyjęcia 

tekstu przez redakcję

Wymogi edytorskie

 Procedura  przyjmowania tekstów przez redakcję

Czasopismo Niepodległość i Pamięć wydawane jest systematycznie, zgodnie z założeniami, a także wnioskami o dofi nansowanie kierowanymi do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-rodowego i Sportu oraz do Samorządu Województwa Mazowieckiego

Rada Recenzentów:

 

 

dr Aldona Chlewińska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński (Uniwersytet w Białymstoku), prof. dr hab. Radosław Domke (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski (Polskie Towarzystwo Historyczne), dr Ewa Jaska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego), prof. dr hab. Jerzy Mazurek (Uniwersytet Warszawski), dr hab. prof. UP Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), dr hab. prof. KUL Cezary Taracha (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II), dr Endre Laszlo Varga (Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie).

 

 

Rada naukowa:

 

dr Wojciech Borkowski (Państwowe Muzeum Archeologiczne), dr hab., prof. AFIB Władysław Duczko (Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Instytut Historii), dr hab. Jarosław Durka (Uniwersytet Kaliski), dr Kinga Fink (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Robert Gawkowski (Uniwersytet Warszawski), doc. dr Olga Gorbaczewa (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku), ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), dr hab. Arkadiusz Indraszczyk  (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), dr hab., prof. SGGW Franciszek Kampka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego), prof. dr hab. Jarosław Kita (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Jacek Knopek (Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej), dr hab., prof. UP Marek Władysław Kolasa (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), dr hab., prof. UWM Izabela Lewandowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), dr hab. prof. AP Radosław Lolo (Akademia Piotrkowska), dr hab. prof. UR Beata Lorens (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Henryk Malewski (Stowarzyszenie Naukowców Polskich Litwy), dr hab. prof. UJ Janusz Mierzwa (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja (Uniwersytet Opolski), dr hab. prof. UWr Grzegorz Pełczyński (Uniwersytet Wrocławski), ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. dr hab. Janusz Szczepański (Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Instytut Historii), prof. dr hab. Andrzej Szmyt (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), dr hab., Maciej Szymczyk (Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju), dr hab., prof. UKSW Rafał Wiśniewski (Narodowe Centrum Kultury)

ISSN 1427-1443

 

    Społeczna rada wydawnicza:

 

    mgr Halina Czubaszek (Stowarzyszenie Muzealników Polskich), dr Janusz Gmitruk (Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne), mgr Stanisław Kaszyński (Mogileńskie Towarzystwo Kultury), mgr Roman Kochanowicz (Towarzystwo Miłośników Opinogóry), mgr Bożena Konikowska (Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP), mgr Sławomir Kordaczuk (Siedlecki Klub Kolekcjonerów), dr Tomasz Kordala (Towarzystwo Naukowe Płockie), dr Anna Kozyra (Fundacja Polonia Semper Fidelis), dr Leszek Marek Krześniak (Polska Fundacja Kościuszkowska), mgr Renata Marut (Towarzystwo Przyjaciół Warszawy), dr Aneta Oborny (Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu), dr Tadeusz Samborski (Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Krajobrazy”), dr Jan Sęk (Fundacja Willa Polonia), mgr Rafał Skąpski (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek), dr Józef Zalewski (Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka).

 

Redakcja:

 

dr Tadeusz Skoczek (redaktor naczelny), dr Beata Michalec (zastępca redaktora naczelnego), mgr Bartłomiej Sokołowski (sekretarz redakcji), mgr Dorota Dobrońska (administracja), Lila Filipiak (prenumerata), mgr Małgorzata Izdebska-Młot (redaktor językowy), mgr Dorota Panowek (promocja i marketing), mgr Natalia Roszkowska (opracowanie graficzne)

 

Redaktorzy tematyczni :

 

dr Krzysztof Bąkała (muzealnictwo), dr Paweł Bezak (historia wojskowości), mgr Magda Bilińska (edukacja), mgr Joanna Gierczyńska (historia II wojny światowej), mgr Marzena Jaworska (historia sztuki), dr Jacek Konik (archeologia), dr Grzegorz Kuba (historia najnowsza), mgr Marta Litwin (bibliologia), dr Beata Michalec (varsaviana), dr Michał Niezabitowski (historia), mgr Małgorzata Karolina Piekarska (źródła), dr hab. Jacek Emil Szczepański (biografistyka), dr Ladislav Volko (socjologia kultury), ks. dr Jerzy Zając (dziedzictwo narodowe).

 

Prenumerata

Niepodległość i Pamięć

Czasopismo Niepodległość i Pamięć wydawane jest systematycznie, zgodnie z założeniami, a także wnioskami o dofi nansowanie kierowanymi do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-rodowego i Sportu oraz do Samorządu Województwa Mazowieckiego

Czasopismo humanistyczne Niepodległość" i Pamięć ma już wieloletnią tradycję. Ukazuje się na rynku wydawniczym od 1994 roku.

 

Kwartalnik Niepodległość i Pamięć" poświęcony jest ojczystej historii, kulturze i sztuce, wiele uwagi staramy się poświęcić zagadnieniom dotyczącym polskich ruchów niepodległościowych, społecznych i obywatelskich na przestrzeni XVIII–XX wieku.

Na łamach czasopisma Niepodległość i Pamięć" przedstawiamy artykuły, materiały poświęcone muzealnictwu, a więc sektorowi, w którym czynnie uczestniczy Muzeum Niepodległości w Warszawie, źródła, recenzje, bibliografie. Mamy nadzieję, że czasopismo Niepodległość i Pamięć" stanie się nie tylko miejscem, w którym będziemy dzielić się z Państwem wiedzą, ale także polem dla twórczych polemik, toczonych z naukowcami oraz najważniejszymi instytucjami w kraju i na świecie.

Druk czasopisma Niepodległość i Pamięć" jest możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Archiwalne numery czasopisma Niepodległość i Pamięć" są dostępne również w Federacji Bibliotek Cyfrowych oraz na stronie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki w ostatniej ewaluacji polskich czasopism z dnia 9 lutego 2021 roku przyznało „Niepodległość i Pamięć” 20 punktów.

Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Poz. 31101 - Niepodległość i Pamięć 1427-1443 - 20 pkt archeologia; historia; literaturoznawstwo;

 

Czasopismo Niepodległość i Pamięć" jest indeksowane w następujących bazach:

 

  • Index Copernicus (IC)
  • POL-index
  • BazHum database of humanities journals
  • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
Czasopismo Niepodległość i Pamięć wydawane jest systematycznie, zgodnie z założeniami, a także wnioskami o dofi nansowanie kierowanymi do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-rodowego i Sportu oraz do Samorządu Województwa Mazowieckiego

Informacje dotyczące procedur obowiązujących w czasopiśmie Niepodległość i Pamięć"

 

Redakcja kwartalnika „Niepodległość i Pamięć” akceptuje i szanuje ustaloną zasadę, że „ghostwriting” oraz „guest authorship” stanowi przejaw łamania rzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki występowania tego rodzaju zjawisk będą po udokumentowaniu stanowczo napiętnowane jako przejawy nagannego naruszania zasad etyki przyjętych w świecie nauki.

Redakcja stosuje zalecenia zawarte w opracowaniu Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

 

Informacje o licencjach i otwartości

 

Procedury recenzowania czasopisma Niepodległość i Pamięć"

 

1.      Procedurze recenzyjnej podlegają wszystkie artykuły nadesłane przez autorów ‒ po wstępnej ocenie formalnej dokonanej przez kolegium redakcyjne. Nie dotyczy to artykułów zamawianych przez Redakcję.

2.      Nadesłanie artykułu do redakcji jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzyjnej przyjętej w czasopiśmie.

3.      W przypadku publikacji współautorskich konieczne jest precyzyjne określenie udziału poszczególnych autorów w realizacji nadesłanej pracy i złożenie przez nich stosownego oświadczenia w dokumencie metryka tekstu.

4.      Każdy artykuł zostaje skierowany do dwóch recenzentów, których lista jest publikowana corocznie na stronie internetowej „Niepodległości i Pamięci” i w poszczególnych numerach w wersji papierowej.

5.      Wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem zasady poufności i obustronnej anonimowości.

6.      Autor, po zapoznaniu się z recenzjami, poprawia artykuł i odsyła go do redakcji.

7.      Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami Zespołu do spraw Etyki w Nauce przedstawionymi w publikacji Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011).

8.      Procedura recenzowania uwzględnia poniższe zasady:

·         do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,

·         autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów (za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste, w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński, relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji),

·         pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący  warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,

·         kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma,

·         nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.

 

Adres redakcji czasopisma Niepodległość i Pamięć"

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej 01-532 Warszawa, ul. Skazańców 25.

 

e-mail. nip@muzn.pl

 

 

Czasopismo Niepodległość i Pamięć wydawane jest systematycznie, zgodnie z założeniami, a także wnioskami o dofi nansowanie kierowanymi do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-rodowego i Sportu oraz do Samorządu Województwa Mazowieckiego
  1. pl
  2. en

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego